top of page

Kan Beskyttede Betegnelser bidra til å gjøre Østfold til en mer attraktiv matregion?

Guldkorn er innvilget tilskudd på 100 000 av Innovasjon Norge til å gjennomføre forstudien "Beskyttede Betegnelser i Østfold". Målsetningen er å kartlegge produkter som er aktuelle for en eventuelt Beskyttet Betegnelse i Østfold, berede grunnen og legge til rette for at relevante aktører kan forplikte seg i en sammenslutning i en videre prosess.


Matfylket Østfold - Foto:@kollasjEn felles ambisjon om å kunne telle til hele 50 Beskyttede Betegnelser i Norge i 2030!

Hvilke produkter er opprinnelig geografisk tilknyttet Østfold? Hva er Østfold-mat? Og hvilke mattradisjoner er unike for vår region? Og kan vi ved å finne frem det som er unikt ved Østfoldmaten, benytte resultatene i videre omdømmebygging, historiefortelling og styrking av lokalmatens betydning og posisjon? Dette er sentrale spørsmål å stille seg i omdømmebyggingen av Østfoldmaten.


Bygging av sterke matregioner med identitet og attraksjonskraft står høyt både i regjeringens strategi «Matnasjonen Norge» og i den nasjonale reiselivstrategien

«Sterke inntrykk med små avtrykk».


Flere verktøy er pekt på for å nå de nasjonale målsetningene - ett av disse er merkeordningen Beskyttede Betegnelser. Landbruks- og matdepartementet og Stiftelsen Norsk Mat har en felles ambisjon om å kunne telle til hele 50 Beskyttede Betegnelser i Norge i 2030!Felles arbeidsøkt for å tegne kartet og definere Østfold som en enda mer attraktiv matregion!

Selv om Østfold er et særdeles rikt matfylke, kan Østfold i dag faktisk ikke skilte med noen Beskyttede Betegnelser. I samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken, Innovasjon Norge Oslo Viken, Viken Fylkeskommune og Guldkorn inviterte Stiftelsen Norsk Mat i oktober 2023 viktige bidragsytere til en felles arbeidsøkt for å tegne kartet og definere Østfold, som en enda mer attraktiv matregion. En målsetning med workshopen var å finne ut om Østfold kanskje kunne ha et potensial for en eller flere Beskyttede Betegnelser?


Det ble en fruktbar arbeidsøkt der produsenter, destinasjonsselskaper, bondelag og flere var med og forsøkte å definere hvilke muligheter vi har for Beskyttede Betegnelser i Østfold. Workshopen bidro til mer kunnskap om ordningen blant, virkemiddelapparatet, interesseorganisasjoner, produsenter med flere. Og i felleskap ble det jobbet med ideer om hvilke produkter vi ser for oss kan skilte med en geografisk tilknytning, hva som er Østfold-mat og hvilke mattradisjoner som er unike for vår region.


Som en videreføring av arbeidet har Guldkorn søkt og fått innvilget forstudien "Beskyttede Betegnelser i Østfold" hos Innovasjon Norge. I forprosjektet skal vi arbeide med å finne hvilke produkter som kan være aktuelle å jobbe videre med og hvem som eventuelt bør være med i en fremtidig sammenslutning. Uavhengig av om arbeidet fører til en større prosess om å få Beskyttede Betegnelser, vil resultatene av forstudiet være nyttige i det videre arbeidet Guldkorn gjør i omdømmebyggingen av Østfold og Østfold-maten.


Målsetningen i forstudien er å kartlegge produktene som kom frem i workshopen, om de er aktuelle å jobbe videre med med tanke på om Beskyttet Betegnelse og om Beskyttet betegnelse er rett løsning. Vi skal videre snakke med relevante aktører knyttet til produktet/-ene om de kan og vil forplikte seg i en sammenslutning videre i prosessen.


Suksesskriteriet i forstudien er at vi finner frem det som er unikt ved Østfoldmaten og kan benytte resultatene i videre omdømmebygging, historiefortelling og styrking av lokalmatens betydning og posisjon.


Det arbeides nå med å sette sammen en arbeidsgruppe for forstudien. Målsetningen er å komme i gang med arbeidet før sommeren 2024.

Comments


bottom of page